omgeving

Noordboulevard / "De Brug" en Muziek Regeling Scheveningen

Update 11 mei 2023:

Het project Ongelijksvloerse Kruising Zwolsestraat (en daarmee ook de Brug vervanging) gaat vooralsnog niet door, is stopgelegd door gemeente Den Haag.

Alle informatie op deze pagina m.b.t. de eventuele brug vervanging is daarmee vooralsnog komen te vervallen.

Meer nieuws volgt nadat de gemeenteraad een definitief besluit heeft genomen. Wordt besproken en toegelicht in VvE ALV juni 2023.

Dit voorstel is besproken en goedgekeurd door College van B&W op 30 juni 2020 en de Raad op 14 juli 2020.

Nota bene: Een deel van de informatie die in deze gemeentelijke stukken staat m.b.t. de samenwerking met de Palace Auto-Opstelplaatsen VvE is feitelijk onjuist. De gemeente (zowel B&W, Commissie Ruimte als de Raad) is hiervan reeds gedocumenteerd op de hoogte gesteld door onze VvE jurist, en heeft hier geen aktie op genomen.   De toenmalige wethouder Revis heeft deze foutieve informatie vervolgens ook, ongecorrigeerd, aan de Raad verstrekt, schriftelijk en deels ook mondeling.  

Zo wordt vermeld dat de samenwerkings-overeenkomst en het ontwerp voor de brug in september 2020 in diverse Palace Algemene Ledenvergaderingen ter goedkeuring zouden worden voorgelegd. Deze informatie is onjuist en niet door de VvE aan de gemeente verstrekt.

Ook op de jaarlijkse Algemene Ledenvergaderingen van de Auto-Opstelplaatsen van eind 2020 en eerste halfjaar 2021  is nog geen voorstel m.b.t. de brug voorgelegd aan de leden. Er zijn namelijk, ook nu (status d.d. juli 2021), nog geen finale voorstellen beschikbaar van de gemeente om voor te leggen aan de leden.

Ook werd gesproken over een goede samenwerking met de VvE, terwijl die indertijd juist vele maanden eerder volledig was stilgelegd i.v.m. het volledig niet nakomen van afspraken door de gemeente Den Haag.

In een update van de VvE aan B&W en Raad van de status d.d. 2 februari 2021 is deze informatie, m.b.t. de feitelijke onjuistheden in de door de wethouder verstrekte informatie, nogmaals gedeeld.

 

Status per juli 2021:

De samenwerking tussen de VvE en de gemeente is per 3 september 2020 weer volledig herstart.

De uitvoering van het door de leden goedgekeurde Plan van Aanpak is hierbij leidend, om besluitvorming door de VvE voor te bereiden conform de afspraken met de leden en de gemeente.

Er vindt structureel goed overleg plaats tussen het door de VvE ingeschakelde team van deskundigen (het Brugteam) en een aantal afgevaardigden vanuit de gemeente. De overleggen hebben als eerste doel een samenwerkings-overeenkomst en programma van eisen op te stellen die mogelijk de goedkeuring van de vergadering van eigenaars kunnen dragen. Uiteraard is het uiteindelijk aan de vergadering van eigenaars om daarmee al dan niet in te stemmen. De gemeente heeft begin 2020 expliciet aangegeven in de lead te willen zijn voor het opstellen van deze twee documenten, in samenwerking met de VvE.

Uitsluitend bij instemming met zowel de samenwerkings-overeenkomst als het programma van eisen kan verder gewerkt worden aan de volgende stap conform het door de leden goedgekeurde Plan van Aanpak, waarna nog meerdere
beslismomenten, voor meerdere (Palace) VvE’s, benodigd zijn 

Hoewel de gemeente op haar website en in nieuwsbrieven lange tijd aangaf dat na het zomerseizoen van 2021 de Hommersontunnel (en dus ook de brugvervanging) gerealiseerd zou worden, is de planning inmiddels niet meer duidelijk. Specifiek m.b.t. de eventuel brugvervanging maakt de gemeente al jaren slechts zeer beperkt voortgang in haar eigen werkzaamheden om de benodigde en afgesproken besluitvorming van de Palace VvE’s m.b.t. de eventuele brugvervanging voor te bereiden.

Van de vele te nemen VvE besluiten over dit project is er in meer dan 2 jaar tot nog toe (juli 2021) exact 1 genomen, nl. de goedkeuring van het Plan van Aanpak.

Hopelijk kunnen de samenwerkings-overeenkomst en het programma van eisen in een extra ledenvergadering in het najaar van  2021 ter goedkeuring aan de leden worden voorgelegd, danwel in de voorjaarsvergadering van 2022, afhankelijk van het tempo van de gemeente. 

Pas indien en nadat de vergadering van eigenaars heeft ingestemd met de samenwerkingsovereenkomst en het programma van eisen, zal de stap 5 (en verder) in het plan van aanpak aan de orde komen.

Gezien het karakter van de VvE-structuur van het Palace gebouw en de complexiteit van de splitsingsakte, is een gedegen voorbereiding van de besluitvorming van groot belang, alsmede het inplannen van voldoende tijd voor het doorlopen van alle benodigde stappen. De gemeente is hiervan in detail op de hoogte gesteld, mede meerdere brieven van onze advocaat namens de VvE in  2021 aan B&W,  Raad, Commissie Ruimte en Rekenkamer hierover, om misverstanden te voorkomen en een realistische planning mogelijk te maken. 

 

 

n.

Scheveningen verbouwt

Nieuwe Noordboulevard / "De Brug": Update 11 mei 2023 - Project Ongelijkvloerse Kruising Zwolsestraaat en "De Brug" gaan hoogstwaarschijnlijk NIET door, besluit Gemeente Den Haag

De gemeente Den Haag & de firma Hommerson zijn druk bezig met de nieuwe Noordboulevard, in het programma De Kust Gezond. In dit programma is een nieuwe parkeergarage gebouwd en wordt een vernieuwde boulevard gerealiseerd met horeca. Op het eind van de boulevard wordt een Paviljoen gebouwd.

 

In deze plannen zal de route naar onze Palace garage gaan veranderen. In de gemeente plannen zal de toegangsroute langs Carlton Beach hotel komen te liggen, over een voetgangersgebied, en is tevens een nieuwe oprijbrug naar de garage gepland.

 

De voorlopige ingang van de nieuwe Hommerson Parkeergarage Boulevard is nu gerealiseerd aan de Noord-zijde.  Op termijn wordt een ingang, bereikbaar via een ongelijkvloerse kruising bij de Zwolsestraat, aan de Zuid-zijde voorzien, waarna de Noord-zijde geen toegang tot de garage meer zal geven voor parkeerders. Meer info van gemeente-zijde, zie bovenstaande link naar aangenomen B&W stukken d.d. 30 juni 2020. 

 

Er zijn discussies over bovengenoemde opzet, en de finale besluitvorming door de gemeente en andere partijen is nog niet afgerond – zoals ook goed te zien is in onderstaande knipsels uit de Scheveningse Courant.

 

De bouw als geheel is complex. Er zijn zorgen over de toekomstige verkeersstromen en de bereikbaarheid van onze parkeergarage. Inspraak als bewoners in dit project (of deze projecten) blijkt zeer lastig. De zorgen over de toekomstige bereikbaarheid zijn al jaren bij de gemeente geuit door vele Palace bewoners, maar tot nog toe helaas met geen enkel effect op de planvorming.

 

De verantwoordelijkheid om zo goed mogelijk de belangen van alle betrokken partijen af te wegen ligt bij de Gemeente Den Haag.

 

De Imago Noordboulevard werkgroep geeft hierbij, namens een aantal belanghebbende bewoners en lokale bedrijven, terugkoppeling op de plannen aan de gemeente, vanuit het perspectief van deze belanghebbenden.

 

Het bestuur van de Auto-Opstelplaatsen VvE is, met vier onderbrekingen, in gesprek met de gemeente Den Haag over de benodigde vervanging van de oprij-brug, zoals voorzien in de plannen van de gemeente. Deze eventuele vervanging, zoals gewenst door de gemeente Den Haag, zal worden uitgevoerd en betaald door de gemeente Den Haag. De brug is volledig eigendom van de Auto-Opstelplaatsen VvE, en is geen eigendom van de gemeente Den Haag. 

 

Een professionele werkgroep is derhalve ingesteld, vanuit de Auto-Opstelplaatsen VvE, om dit besluit samen met MVGM VvE namens de VvE voor te bereiden, in overleg met de gemeente Den Haag. De kosten van deze werkgroep van professionals (bouwkundig, jurist, etc) worden door de gemeente gedragen, als deel van het eventuele vervangingsproject. Deze brug vervanging is een wens van de gemeente. Gekeken wordt o.a. naar de toegangs-beveiliging door de nieuwe brug, die vergelijkbaar moet zijn met de oude brug. Besproken is onder meer de bereikbaarheid van het parkeerdek, zonder eerst door de ‘fuik’ te moeten rijden richting Zwarte Pad. Ook is de toegankelijkheid voor fietsen en mindervaliden vanaf de korte Zeekant naar de parkeergarage besproken. Tevens is de situatie tijdens de vervanging van de brug een onderwerp voor verdere bespreking, m.b.t. de benodigde toegankelijkheid voor fietsers naar de Palace bergingen (die niet in de personen-liften mogen worden vervoerd), de vervangende parkeerruimte voor de meer dan 200 parkeerplaatsen tijdens een eventuele verbouwing en de nood-uitgang functie van de brug voor de Palace woningen. 

 

Aangezien de realisatie van de ondergrondse kruising en de vervanging van de Palace toegangsbrug met elkaar verbonden
zijn, is de gemeente herhaaldelijk door de VvE verzocht, ook schriftelijk vanaf oktober 2019, om bij de bestuurljke besluitvorming melding te maken van het feit dat er een Plan van Aanpak is vastgesteld om de leden van de VvE Auto-opstelplaatsen hierover gefaseerd te laten beslissen en dat tot het moment dat het laatste besluit is gevallen er geen enkele zekerheid is dat de VvE Auto-opstelplaatsen haar medewerking zal verlenen aan de vervanging van de toegangsbrug.  

 

Alle werkzaamheden om te reageren vanuit de VvE op deze wens van de gemeente zijn van maart 2020 t/m juni 2020 volledig stilgezet, gezien problemen in de samenwerking met de gemeente. Dit betrof de vierde onderbreking van het project, waarbij de oorzaak altijd het handelen van de gemeente was m.b.t. het niet nakomen van toezeggingen. De leden zijn hiervan in detail op de hoogte gesteld. Per 3 juli 2020, na 4 maanden volledige stilstand, zijn de werkzaamheden ter voorbereiding van VvE besluitvorming formeel wederom herstart, op basis van een voorschot van de gemeente voor de te maken kosten van de professionele ondersteuning. De feitelijke start is echter pas op 3 september 2020 uitgevoerd, omdat de gemeente eerder geen tijd had. Deze herstart wordt door het bestuur zeer serieus genomen, om de besluitvorming door de leden zo goed mogelijk voor te bereiden aan VvE zijde. 

 

Besluitvorming over deze voorgestelde brug-vervanging dient door de Auto-Opstelplaatsen VvE en andere relevante Palace VvE’s te geschieden, conform de splitsingsakte. Dit vereist goede afspraken zijn met de gemeente over de aanpak, de volledige kostenvergoeding en de verantwoordelijkheden en risico’s. Voor verdere informatie worden de leden van de Auto-Opstelplaatsen VvE verwezen naar het Plan van Aanpak, zoals medio 2019 goedgekeurd door de ALV van de Auto-Opstelplaatsen VvE, en de notulen van de VvE ledenvergaderingen. De andere Palace VvE’s zullen  via hun besturen worden betrokken, zodat besluitvorming conform de splitsingsakte plaatsvindt.

 

De uitvoering van het genoemde Plan van Aanpak loopt  langzamer dan mogelijk zou zijn geweest, vanwege de vier gedwongen stopzettingen en omdat de afgesproken akties van de gemeente voor de VvE slechts beperkte zichtbare voortgang maken.  Bovendien zijn een aantal achtereenvolgende besluiten nodig, waarschijnlijk door de vijf verschillende Palace VvE’s, conform de Splitsingsakte en het door de leden goedgekeurde Plan van Aanpak, waarbij ook quorum eisen gelden om rechtsgeldige besluiten te kunnen nemen. Dit is niet een kwestie van 1  besluit te nemen door 1 VvE algemene leden vergadering, zo blijkt uit de beschikbare juridische analyse, welke met de gemeente en de leden is gedeeld. 

 

De gemeente heeft, ondanks dit alles, het bestuurlijke traject doorzet, met plan goedkeuringen voor de Hommerson tunnel in de B&W en Raads vergaderingen in juni en juli 2020, en heeft daarbij onjuiste informatie verstrekt m.b.t. deze VvE samenwerking. De VvE besluitvorming en de voorbereiding daarvan zal nog een aanzienlijke hoeveelheid werk behoeven, mede gezien het gebrek aan voortgang tot nog toe, Tot het moment dat het laatste besluit is gevallen is er geen enkele zekerheid is dat de VvE Auto-opstelplaatsen haar medewerking zal verlenen aan de vervanging van de toegangsbrug.   Het College van B&W en de Raad, alsmede de leden, zijn over deze discrepanties in detail meermalen schriftelijk geinformeerd door de VvE, zodat men hier rekening mee kan houden bij de gemeentelijke besluitvorming. Zeker bij dit omvangrijke ongelijkvloerse kruising project, geraamd op 26 miljoen Euro, zal het van belang zijn voor de gemeente om de Palace VvE’s, met besturen van vrijwilligers, daadwerkelijk voldoende support te geven om dit complexe besluitvormingsproces door de leden uit te kunnen voeren.

Scheveningen: Toegang wordt groener en rustiger

Informatie van de Gemeente Den Haag

De Kust Gezond

Website van de Gemeente Den Haag

De Kust Gezond

Regelmatige update per email door  Gemeente Den Haag

Imago Noordboulevard

Website van de werkgroep

Bewonersvereniging Noordelijk Scheveningen

Algemene informatie

VvE Da Vinci

Algemene informatie

Zienswijze Palace flat bewoners

Imago Noordboulevard

Imago Noordboulevard

Imago Noordboulevard

Korte zijde Zeekant met nieuwe brug

Ongelijk vloerse kruising Zwolse straat

Ongelijk vloerse kruising Zwolse straat

Ongelijk vloerse kruising Zwolse straat

Hommerson parkeer garage

Hommerson parkeer garage

Hommerson parkeer garage

Ingezonden brief "Gemeente staat veel te veel risico toe"

Ingezonden brief "Den Haag versjachert zeewering"

Ingezonden brief "De Kust Gezond - Een ziek verhaal"

Ingezonden brief "Hommerson Tunnel moet er NIET komen" / De Fuik

Ingezonden brief "Hommerson Tunnel moet er komen" / De Fuik

Ingezonden brief "Twijfel noodzaak tunnel"

Ingezonden brief "Hommerson Tunnel: Verkeersramp"

Ingezonden brief "Wat gebeurt daar onder de Zeekant?"

Ingezonden brief "Financiering tunnel op losse schroeven"

Ingezonden brief "Wie heeft verkeersvisie op de fuik?"

Ingezonden brief "Aanleg tunnel insnijding in de zeewering"

Noord Boulevard

.

Noord Boulevard

.

Grond kerende constructie

soms helaas nodig:

Meldingen overlast geluidshinder horeca

Wanneer u overlast ervaart van muziekgeluid van de horeca in uw woning raadt de gemeente Den Haag U aan om een melding te doen op tel. 088-833 35 55 (24/7 beschikbaar), zie bijgaand stappenplan.

Muziek Regeling Scheveningen

Geluidsnormen op gevel woning

Dag 50 dB(A), Avond 45 dB(A), Nacht 40 dB(A).


Bron: Activiteitenbesluit Milieubeheer, artikel 2.17, tabel  2.17a
Te vinden op internet als deel van een zeer lange wettekst, onder

wetten.overheid.nl/BWBR0022762/2018-01-01

Print Friendly, PDF & Email